Thiệp điện tử là một cộng đồng hàng đầu về thiệp điện tử, nơi mọi người có thể tải thiệp lên, gửi và chia sẻ thiệp điện tử một cách tự do.